Flow Meter NITTO SEIKO type RSZ8 040 AOFF Size 1,5 Inch